האם מותר בשבת להטמין קדרה שחומה פחות מיד סולדת, (אבל עדיין לא צוננת) במגבת וכדומה, ולשים על גבי קדרה חמה שאינה על גבי האש?

 

לא.

 

מקורות:

ראה מג״א רנז, יד בדא״פ. ובשוע״ר שם ט הב״ד במוסגר. ומשמע דמספקא לי׳, כדרכו בקודש בכגון דא שכל ספק הכניס בחצע״ג. וכן הביא במשנ״ב בשעה״צ כט בשם הפמ״ג בא״א שהמג״א נסתפק בזה. (אבל הביא מש״כ הפמ״ג במ״ז שם ה, שסתם לקולא). וכן בקו״א שם א הקשה על המג״א. (אבל במוסגר שם בקו״א מיישב דבריו עפ״ד הרשב״א בחידושים שבת מ, ב ד״ה מביא אדם. וראה במהדו״ב לסי׳ רנט ד״ה והנכון במוסגר. ד״ה וגבי כוזא. ועוד, שלדעת אדה״ז שם – הרי בלא״ה גם בקדירה צוננת אף כשאינו מוסיף הבל, כיון שמוליד חום אסור).

גם במשנ״ב שם כח כתב להקל רק במקום צורך.

 

 

#23577