טעה בשבת ודילג על המזמורים שלפני ב”ש, נשמת, וההוספות בברכות ק”ש, האם יחזור?

  שאלות: א. מה הדין בטעה ודילג המזמורים שלפני ברוך שאמר בשבת, האם יאמרם אחרי ברוך שאמר, אחרי התפילה, או כלל אינו אומרם? ב מה הדין בטעה בפסוקי דזמרה בשבת…

Continue Reading

ידוע חידושו של המשנ”ב להקפיד לומר ויכולו בשנים מדין עדות. האם יש בירור ומקור לענין מנהג חב”ד בזה?

  למעשה, המנהג הפשוט שאין מקפידים לומר ויכולו עם אדם נוסף, אלא נוהגים שאומרים זאת בעמידה.   מקורות: ע"פ דברי אדה"ז בקו"א סי' רסח כפשטות דברי המ”א (סק”י שם) שביחיד שייך…

Continue Reading

האם יקום פורקן הוא המשך לקריאת התורה דווקא? והאם יש ענין לאומרו (הראשון) עם המנין?

  א. כן. המנהג לאומרה לאחר ובהמשך לקרה"ת ובנוכחות הס"ת (ונהגו פעם להחזיק הס"ת כמו בברכת החודש). ב. יש ענין, אבל אומרים אותו ביחיד ג"כ.   טעמים ומקורות: א. ראה…

Continue Reading