Should the Chazan begin Mussaf from the Bima?

 

As per shul custom.

 

Sources:

כן המנהג בכ״מ. ואף שבפשטות הטעם הוא כיון שהס״ת עדיין על הבימה, עדיין דורש הבנה בהחילוק בין זה לימי שני וחמישי שאמירת אשרי ובלצ״ג היא כשהס״ת עדיין על הבימה, ועכ״ז הש״צ אומרו בפני העמוד.

ולכאו׳ הטעם ע״פ המנהג שבט״ז או״ח צו, א שהש״צ מחזיק בידו הס״ת כשאומר יקום פורקן. ואף שאין המנהג כן בימינו, אולי נשתרבב מברכת החודש שהש״צ לוקח הס״ת על הבימה בשעת ברכת החודש. ועוד ועיקר, שבכ״מ המנהג שבעל מוסף לוקח הס״ת בעצמו ואומר יהללו. וכן מעשה רב (אף שבכלבו דיני קריה״ת, והובא בא״ר פד, יד ובכה״ח שם מד, שאמירת יהללו שייכת לבעל שחרית). ומסתבר, שכיון שאמירת יהללו שייכת לש״צ מתאים שיעמוד ליד הבימה, במקום עמידת הס״ת. (ויש שנהגו שהבעל קורא עומד בתור ש״צ עד לאחר הכנסת ס״ת. וכ״ה במנהגי בעלזא. ועוד). וי״ל גם שהוא ע״ד המנהג בכ״מ שלכו נרננה נאמר מהבימה ולא מהעמוד, להראות שאינו חלק ממסגרת התפלה המחוייבת. וכן נהגו בכ״מ באמירת המזמורים לפני ישתבח. ואולי נהגו גם בזה כן להראות שאינו חלק מתפלה שמוציא הרבים יד״ח.

ולהעיר שברשימה ממנהגי ביהכ״נ בשויו״ט ע״י הר״ש יעקובוביץ והוגה מאת פני הקודש, נדפס בהתקשרות גל׳ רב״י, נכתב שהכנסת הס״ת לארון היא ע״י המגבי׳ המחזיקה אז. ורבינו מחק כל השורה ורשם סימן שאלה בתחילתה. וראה מה שפי׳ בזה בהשמטות לסידור רבינו הזקן עם ציונים לע׳ קפ הע׳ 447 – ע׳  כה. ואינו מוכרח.

 

 

#17373a