הגומל למי שהחלים מנגיף הקורונה

 

שאלה:

ראיתי בתשובת א׳ הרבנים שליט”א שנוטה לומר שבן 60 שהיה לו חום לכ”ד שעות מהוירוס של קורונה צריך לברך ברכת הגומל, אפילו אם לא היו לו בעיות נשימה ולא התאשפז. שאלתי היא האם למעשה לנהוג כך?

 

תשובה:

תלוי בכמה הכביד החולי, שאם לא היה במצב של סכנה (דהיינו כל שלא היה במצב שהיו מחללים שבת עליו) או שלא היה מוטל על מטתו ג׳ ימים או יותר אינו מברך. ולכל היותר יכול לברך ללא שם ומלכות. ופוק חזי מאי עמא דבר.

 

מקורות:

שו״ע או״ח סי’ ריט ס”ח. וראה שם במשנה ברורה סכ”ח. סדר ברכת הנהנין פי”ג ה”ו ודלא כביאור הלכה שם ד״ה כגון. וראה מסורת משה ע׳ נז בהנהוג שאין מברכים על שפעת וכדומה.

וראה כאן:

At what point does an ill person recite Birchas Hagomel?

וראה המצו״ב דעת רבני זמנינו. והעיקר כנ״ל.

 

 

#12661