גדול שלא פדאו אביו, ועכשיו אב ובנו לפנינו ורוצים שניהם לקיים המצוה. מיהו הפודה בפועל? האב או הבן בעצמו?

 

תשובה:

המצוה מוטלת על האב. והוא קודם לבנו. אבל לצאת ידי הדעות שהמצוה על הבן, יפדה האב גם בשליחות הבן ויועיל לדעת הסוברים דשליחות מהני. ואם רוצה יכול הבן לפדות עצמו עוד פעם לרווחא דמילתא.

 

מקורות:

בתו״ת עה״פ קרח יח, טו כתב שלא מצא חקירת ד״ז בפוסקים. אבל כ״ה בשו״ת הרשב״א ב, שכא. ושם שהאב קודם. והובא בבדה״ב להב״י, שה, טז. וכ״כ בחינוך שצב. וראה מנ״ח שם. אבל בשו״ת הריב״ש קלא שהיא חובת הבן. וכ״ה בס׳ הפרנס רצג (אבל להגי׳ אם עני האב – ולא אם עבר האב – נמצא שדעתו ג״כ כרשב״א). וראה ציונים לתורה כלל לז (מב, ג), ובארוכה בלקו״ש חי״א ע׳ 44 ואילך ובהערות. ולהמבואר שם, כדעת הרשב״א כ״ה להבבלי. (אבל ראה קונטרס ברכת אלישע וייס ב ע׳ קכ ואילך, שבכמה כת״י הגי׳ בבבלי באו״א. וראה גל׳ נוה ההיכל קרח תשפ״א).

ולמעשה קייל״ן כהרשב״א – ראה שו״ת שבה״ל ח, רמ. יביע אומר ז יו״ד סי׳ כח. דרך אמונה ביכורים יא, סקי״ד. וראה מור ואהלות פוסק ברכות והודאות כה שר״ל שלא בכל גווני יכול האב למנוע מבנו. וצ״ב. וראה ליקוטי דינים ריזיקאוו נד, יט. וראה גם הנסמן בספר ׳פדיון הבן כהלכתו׳ פ״א סעי׳ ו׳ וי״ג ובהערות שם.

העצה שבפנים – שבה״ל שם. וצע״ק מדוע לא נאמר להורות לכתחילה כריב״ש, כיון שלכו״ע אם פדה הבן פדוי הוא.

 

 

#12648