האם אנחנו נוהגים וסתות אחרות חוץ מעונה בינונית, וסת החודש, ווסת הפלגה

 

כל עוד ואין ווסת קבוע אין לחשוש יותר מזה.

אבל יש ווסתות אחרות שחוששים אליהם מתי שנקבעו, או שנקבעו לחומר, כווסת הסירוג והדילוג ואכמ”ל.

[אם כוונתך לימי המבוכה שדנו בזה הפוסקים ע”פ הבנת הנוב”י ברמ”א סי’ קפ”ד סעיף ב’-  הובא בפת”ש שם- הרי אדה”ז נוקט כשיטת הש”ך בהבנת דברי הרמ”א ואין לחשוש לזה].

 

 

#6869