אם ראתה פעמיים בתוך כד חודש ללידה (בהפרש של שנה בערך) – האם שומר וסת הפלגה זה (של בערך שנה)?

 

יש לחשוש לוסתות הללו.

 

טעמים ומקורות:

ראה דגו”מ קפט, יב מהד”ת שהפלגה ארוכה מב’ חדשים אין לחוש. והוא וחידוש גדול שאינו מובא במק”א. וכבר הקשו עליו שהוא נגד שו״ע קפז, יא בדין רמ”ת חצי שנה לחצי שנה. וראה שם אדה”ז סקע”ה.ואולי ס״ל לחלק בין רמ״ת לשאר הפלגה.

ולדינא קשה לסמוך ע״ז, שלא מצינו דוגמתו בשום מקום, והדגו״מ עצמו כתב שהוא דוחק. (אלא שגם בלחם ושמלה שם כ, כ״כ. וראה גם בערוה״ש כד).

ועוד שעל עיקר קושיית הדגו״מ במה שאינה חוששת משום הפלגה – יישב החוו״ד שם סקי״ט באו״א שהי׳ שלא היו הפלגות שוות ור״ח אב לאו דוקא. וכ״כ במקור מים חיים שם. ובחכמ״א דשאני הכא שהראיות היו בראש חודש. ובתפארת למשה והפלאה דמיירי שראתה עוד פעם באמצע. וראה עוד אופן בפרדס רמונים. ועכ״פ לדבריהם ליתא לחידוש הדגו״מ.

 

 

#19630