אשה עם התקן שמונע לגמרי מחזור, טבעת, האם מחשבת ווסתות כרגיל? ומה עם כדורים

 

ישנם כו”כ שיטות בדבר.

לענ”ד יש לשמור את ימי החששות בשלושת החודשים הראשונים, בכדי לוודאות שההתקן או הגלולות אכן פועלים סילוק דמים.

לאחר הפסקת הגלולה – יש לפרוש 24 שעות מהפסקת הגלולה האחרונה, כי זה הזמן שהווסת אמורה לבא לפי הוראות החברה המשווקת.

בגלולות של ימי ההנקה, לענ”ד יש להחמיר לשמור את כל הווסתות כי אינם מסלקות הדמים לגמרי כנראה בחוש.

 

טעמים ומקורות:

נחלקו בזה אחרוני זמננו לגבי גלולות המונעות ווסת האם האישה נחשבת כמסולקת דמים ואין עליה לחשוש לימי החששות שהיו לפני כן, ובכללות, שלש שיטות בדבר:

1) יש עליה לחשוש – שו״ת מנח”י ח”א סי’ קכ”ז. צי”א חי”ג סי’ ק”ג. משנ״ה ז, קכג. שם קכט. וראה קנין תורה בהלכה ב, פז, ג.

2) שיש עליה לחשוש בפעם הראשונה – חשב האפוד ח”ב סי’ פ”ט סק”ב. ועוד.

3) היות וכבר נוסו על מליוני נשים וכבר הוכיחו שמסלקים הדמים אין צורך לחשוש לווסתות כלל – ראה שבה”ל ח”ד ס’ צ”ט, עייש״ה. ולמעשה כתב להחמיר. וראה שיעורי שבה״ל קפד. טהרת הבית א, ב, יח. נשמת אברהם יו״ד ע’ צ”ה בשם הגרש”ז. מנחת שלמה תנינא עג, א. בא״מ ו, קלז. תשוה״נ א, תצא. ולמעשה גם הוא כתב להחמיר.

וראה תשוה״נ ב, תלג. קנה בושם ג נז. שם נט. ויש מחלקים בין וסת קבוע לשא״ק – ראה מראה כהן ע׳ קנב. בא״מ שם. ושם הביא משו״ת חלק לוי עד. ולפ״ז יש להחמיר בעו״ב. אבל ראה שו״ת באר דוד כח. ולמעשה, עינינו רואות שהגלולות אינן פועלות פעולתן בכל הנשים. ויש כאלה שזה גורם להם לדימומים לא סדירים כלל. ותלוי בכו״כ נסיבות משתנות. ולכן הכרענו שלכתחילה תברר שהגלולת מסלקים הדמים במשך ג׳ חדשים לקבוע חזקה, וכמ״ש בדומה לזה בשו״ת הרדב״ז ח, קלד. וכ״ה בשו״ת שבה״ל הנ״ל. והאריך בכ״ז בקובץ בנתיבות ההוראה עניני נדה, ו, ב״ב תשע״א ע׳ צו ואילך, עיין שם היטב שלא הניח זוית ופינה. ותמה ע״ד כמה מהאחרונים שלא דייקו לנכון בדברי הרדב״ז. אבל מה שהכריע למעשה להיתר ובכמה ראיות, המעיין ישר תחזינה עינימו שאין הדברים מוכרעים, ואפשר לדחות בכמה אנפי. וגם הוא עצמו רמז לזה בדבריו שם. וכן גם במה שר״ל שנדו״ד אינו דומה לגמרי לנדון דהרדב״ז, שיש להנדז בזה. ושו״ר שגם הוא העלה למסקנא להחמיר ולבדוק ג״פ, זולת במקום דחזי לאצטרופי שאר סניפי היתר ובמקום צו״ג.

 

 

#6253