שכח אתה חוננתנו

 

שאלה:

ביום ראשון אחרי שחרית נזכר שלא אמר אתה חוננתנו וגם אכל לפני הבדלה, האם צריך להתפלל שוב?

ואם כן, מה הדין אחרי מנחה וכו’.

 

מענה:

בשחרית – חוזר ומתפלל.

ובזמן מנחה אומר אתה חוננתנו בתפלת מנחה.

 

מקורות:

מפורש הוא במט״י רצד, ב. הובא בכה״ח קח, נ בסופו, ושם רצד, י. וכ״כ הגרח״ק בהליכות חיים ב, קס. וראה תהל״ד רצד, א.

ובפשטות, הקנס הוא להחשיבו כאילו לא התפלל וממילא מחוייב בתשלומין.

וראה קצוה״ש צג, בבדה״ש ט שבהגיע חצות היום, שאינו יכול להתפלל לתשלומי ערבית צריך לומר אתה חוננתנו בתפלת המנחה. ולהעיר משש״כ סב, הע׳ צה בשם הגרשז״א.

לאידך להפמ״ג רצד במ״ז ב אם עבר והבדיל על הכוס קודם שחזר להתפלל אינו חוזר ומתפלל. ונשאר בצ״ע. ובמשנ״ב בבה״ל הביא שבדה״ח סתם שאין חילוק. ומפורש הפכו דהפמ״ג ברא״ה ברכות לג, א ד״ה ואמרינן. וכ״מ פשטות אדה״ז רצד, ג שאינו בגדר קנס לחוד אלא שעשה שלא כהוגן ולכן אינו יוצא. והאריכו בדבריו בכ״מ.  וראה בירור הלכה קמא רצד, ח. חזו״ע שבת ב ע׳ שפא.

ואולי יש לדחוק, שבמט״י מיירי רק בלא התפלל כלל.

והעירוני, שמסברא למבואר בראשונים שדימו הדבר לטל ומטר שטעה בזה ובזה למדנו שהוא דין חסרון הזכרת אתה חוננתנו.

וכתב אלינו הגר״א זנגר שליט״א:

הנני להוסיף על דברי הגאון המופלא הגרי”י ברוין שליט”א מהרשום אצלי, דמדברי המשנ”ב סי’ ק”ח סקל”ג בסופו יש לדקדק כד’ המט”י והתהל”ד, ולא עיינתי שם כעת.

ובענין זה יש לי הערה גדולה, דהנה נחלקו פוסקי זמנינו בשכח אתה חוננתנו במוצ”ש ליל ת”ב וטעם במוצאי ת”ב קודם הבדלה, דעת הגרח”ק דחוזר ומתפלל מעריב במוצאי ת”ב עם הזכרת אתה חוננתנו, (מועדי הגר”ח ח”ב עמ’ ר”א, גליון מים חיים, מה טובו אהליך יעקב חלק כ”ג עמ’ מ”ד), אולם דעת הגראי”ל שטיינמן זצ”ל (כאיל תערוג מועדים עמ’ רצ”ו) והגר”ש דבליצקי זצ”ל (דיני ט’ באב שחל ביום א’ הערה ע”ט) דאינו חוזר להתפלל, וכן צידד הגרשז”א זצ”ל (שש”כ פס”ב הערה צ”ה). וטעמם לפי שאין לו תקנה, דאף שראוי לקונסו לחזור ולהתפלל מעריב מ”מ מסתבר דלא יוכל להזכיר אתה חוננתנו בתפלה זו לאחר שכבר התפלל הרבה תפלות מבלי להזכיר אתה חוננתנו.

ומבואר שנקטו כולם דראוי לקונסו לחזור ולהתפלל מעריב, אלא שנחלקו אם אפשר להזכיר אתה חוננתנו בתפלה זו.

ולפ”ז צע”ג, דבאופן הנ”ל שלא הזכיר אתה חוננתנו במעריב וגם לא הבדיל על הכוס וטעם בבוקר לאחר התפלה, בדין שיחזור ויתפלל שחרית (ולא תשלומין למעריב) ויזכיר שם אתה חוננתנו, דמאי שנא שחרית יום א’ ממעריב במוצאי יום א’ (מוצאי ת”ב). ובמט”י לא כתב אלא שחייב להתפלל תשלומין, אבל אינו חייב להתפלל שנית את החובה. וצ”ע. עכ״ל הרב הנ״ל.

 

 

#32874