זמן קריאת שמע לנשים

 

שאלה:

האם מצינו ענין לנשים להקפיד על זמן קריאת שמע ככל מ”ע שהזמן גרמא שיש נשים שמקיימות?

 

מענה:

אף שלא ראינו נוהגות כך, יש מקום לזה להרוצות להדר בדבר. ובתנאי שאינו על חשבון דברים אחרים, שלא יצא שכרה בהפסדה.

 

מקורות:

ראה בא”א מבוטשאטש ע, א: אשה פטורה מקר”ש ותפילה והרבה אינן יכולות, והנזהרות בכך י”ל שוויינהו כחובה, ומ”מ הזמן אינו קפידא בהם, ובכך גם היודעות ההלכות אין להטיל עליהן סגנון חוב, רק אם בפירוש קיבלו על עצמם כפי ההלכות בגבול זמנים דוקא. אך נוטה דלא שייך כלל בכך שוויינהו חוב, כי גם הנזהרות ביותר מ”מ כמה פעמים אינן נזהרות.

וראה גם שערי תפלה חובת תפלה אנגלד ע’ תסו אות יז בשם הגרח״ק להחמיר לקרוא כל ג’ פרשיות בזמנה. והוא פלאי.

ויש שהביא מהליכות שלמה תפלה ז בארחות הלכה שהגרשז”א העיר את ב”ב לקרוא ק”ש בברכותי’ קודם סוף זמן ק”ש לשיטת המג”א. אבל פשוט דקאי אב”ב הזכרים דוקא.

וראה זה פלא גם בשם הגרח”ק בס’ הנ״ל ע’ תסג-ד אות ד-ה שאמירת פסוק ראשון דנשים צ”ל בזמן דוקא. אבל בישעו”י ע, ג כתב הפכו. (אבל שם משמע שבכלל למ״ד שרק פסוק ראשון דאורייתא זמנו כל היום. והוא תמוה. וראה מה שהקשה עליו בשו״ת מחזה אליהו א, יז, א). וכן מפורש הפכו בערוה”ש ע, ב. וגם בצבא רב ברכות ג, ג. ולכאו׳ פשוט שאינו שייך לחובת ק״ש בזמנה, ומילתא באפי נפשה הוא. וכן עולה מפמ”ג ע בא״א א, שהוא מדין יחוד ה’ שהוא כל היום, וראה לתלמידו דהגרח״ק במאיר עוז ע, א, א – ע’ תשל.

 

 

#32869


Add Comment

Your Email address will not be published