נפלה ממנו הטלית גדול

 

שאלה: מי שנפלה ממנו הטלית גדול, אבל נשאר עליו עדיין טלית קטן, האם צריך לברך כשיחזור ויתעטף בטלית גדול?

מענה: למעשה אין לברך.

 

מקורות:

ראה שו״ע אדה״ז ח, כו.

אמנם, כמה צדדים וספיקות בדבר: שהמנהג שלא לברך בנשמטו רצועות תפלין ממקומן בשעת התפלה. וכבר העיר בזה בהגהות רעק״א למג״א שם כ. פמ״ג במ״ז יד.

וראה בארוכה במקורות ועיונים כאן:

The Mezuzah of the front door to my apartment fell down, do I make a new Bracha when I put it up?

אבל בשו״ע אדה״ז ח, כט, קאי גם באמצע התפלה ולא נחת לחלק בדבר. ואולי דינא קאמר ולא מנהגא. אבל אפשר שמה שנהגו נהגו ובטלית לא נהגו. והעתיק גם בקצוה״ש כ, ח.

ועוד, שבד״כ מרגיש בדבר – ראה שו״ת אמרי יושר ב, ט. מהרש״ג יו״ד א, נז. שם ב, קלח. בא״מ ו, ט.

ובפרט, שכשנפלה שלא מרצונו אבל בידיעתו, לא גרע מהיסח הדעת שבנשאר ט״ק מהני. ויתכן, שלדעת אדה״ז בסידורו א״צ לברך בנשאר עליו ט״ק. וכך כתבנו גם בהסכמה לספר שמירת התפילה (לה”ר גדסי) ס”ג.

(אבל ראה עו״ת ח, כג. קצוה״ש ח, כו. וראה קובץ העו״ב סוכות תשע״ב. וי״ל).

וחזי לאצטרופי שלכמה דעות בראשונים, ראה נמוק״י הל׳ ציצית יב, א  בדפי הרי״ף, ועוד, הובאו ביתה יוסף, אינו מברך. וראה כה״ח ח, נח. שו״ת יבי״א ג יו״ד יז.

ובכ״מ שפשט המנהג שלא לחזור ולברך כשנפלה טליתו – ראה שלחן גבוה ח, כג. מאסף לכל המחנות שם צא.

ויש שנסתפקו במכוון מראש שברכתו חלה גם על מה שילבשנה אחרי שנפלה – ראה שו״ת עולת שמואל ז.

וככל הנראה, כך ראינו במעשה רב (אף שקשה להביא ראי׳. ובפרט, כשקרה במקום שאא״פ להפסיק, ואפשר שמשמש אח״כ ובירך).

וגם אם לא יצא מידי ספק, ספק ברכות להקל.

 

#17663