מי שנפלה ממנו הטלית גדול, אבל נשאר עליו עדיין טלית קטן, האם צריך לברך כשיחזור ויתעטף בטלית גדול?

 

למעשה אין לברך.

 

מקורות:

ראה שו״ע אדה״ז ח, כו.

אמנם, כמה צדדים וספיקות בדבר: שהמנהג שלא לברך בנשמטו רצועות תפלין ממקומן. וכבר העיר בזה בהגהות רעק״א למג״א שם כ.

וראה בארוכה במקורות ועיונים כאן:

The Mezuzah of the front door to my apartment fell down, do I make a new Bracha when I put it up?

ועוד, שבד״כ מרגיש בדבר – ראה שו״ת אמרי יושר ב, ט. ובפרט, שכשנפלה שלא מרצונו אבל בידיעתו, לא גרע מהיסח הדעת שבנשאר ט״ק מהני. ומסתבר, שלדעת אדה״ז בסידורו א״צ לברך בנשאר עליו ט״ק. וככל הנראה, כך ראינו במעשה רב.

וכך כתבנו גם בהסכמה לספר שמירת התפילה (לה”ר גדסי) ס”ג.

וגם אם לא יצא מידי ספק, ספק ברכות להקל.

 

 

#17663