אכל חלבי תוך שעה לאחר שאכל בשרי האם יברך ברכה אחרונה

 

יברך.

מקורות: לכל לראש, דעת אדה״ז קצו, א מכרעת כסברת הט״ז שם, שאם אכל איסור בשוגג מברך אחריו.

וגם להדעות שאינו מברך – הנה, נדו״ד שאני, וכדלקמן. ותלוי בכמה פרטים, בהשקו״ט אם בבירך ברכה ראשונה בטעות עליו לטעום קצת. וכן אם איכא מנאץ באכילת חלב אחר בשר.

ובהקדם שגם למחמירים שבמאכל איסור בשוגג אינו מברך אחריו סו״ס תליא בפלוגתא, והכריעו כן רק מספק. וחזי לאצטרופי הדעות שמברך. וכש״כ באיסור דרבנן. ובפרט שלכמה דעות מברך אפילו על מאכל איסור בכלל גם במזיד, וכש״כ בשוגג, ובפרט בדרבנן שלרוה״פ בשוגג בדרבנן א״צ כפרה. וראה פס״ד להצ״צ ו, ב. שם ז, א.

ובפרט בבשר עוף שנאכל באפיקורן (להפירושים בזה). ומה גם כשכבר בירך ברכה אחרונה אחרי הבשר.

וגם בלא״ה, שאי״ז כשאר אכילת איסור – ראה עד״ז בפת הנילוש בשומן בהגהות רעק״א, הביאו בכה״ח צז, ז. והוא רק משום גזירה.

וגם שאני איסור שהזמן גורם, ראה ס׳ הפרדס לר׳ אשר בן חיים י, ז – באוכל ביו״כ. (אבל ראה ב״י או״ח רד ד״ה ומ״ש בשם ר״י דמוכח דלא נהירא לי׳ לחלק בין מאכל איסור לחולה ביו״כ. וי״א דשאני בשר אחרי חלב משאר מאכל שהזמן אוסר דחיישינן שיצא בשר מבין השיניים).

ובדע״ק פט, ב, ובכה״ח שם ח, שבהתחיל לאכול גומר ושא״צ להתענות.

ועצה היעוצה להחושש בזה – לאכול מאכל אחר שברכתו שוה.

וראה גם הליכות חיים ע׳ קיא. דולה ומשקה ע׳ רעז.

 

 

#32551