לויתי מחבר שלי כמה דולרים, אנו לא זוכרים אם כבר החזרתי את החוב. האם אומרים שהמוציא מחבירו עליו הראי’?

 

במלוה על פה, פטור מדיני אדם. אבל חייב לצאת ידי שמים.

 

טעמים ומקורות:

לצאת ידי שמים – מהרשד״ם חו״מ א, הב״ד בש״ך עה, סה. אבל בש״ך כתב לדחות הראי׳ שצריך לציד״ש. ולש״ך עצמו, הרי קייל״ן שגם בשניהם מסופקים בסכום ההלואה כסתם שבשו״ע שם יח, שא״צ לציד״ש, ראה ש״ך שם סז. והה״נ בנדו״ד. וכ״כ באורים נו. נתה״מ חידושים מו. וכ״כ שב יעקב שהובא בפת״ש שם כא. אבל בתומים שם יט, הב״ד בפת״ש, שנראה עיקר כרשד״ם. וגם בקצוה״ח עו, א נקט לעיקר כדעה שבשו״ע במוספקים כמה שבספק צריך לציד״ש. וכ״כ בחזו״א חו״מ ז, ג כמהרשד״ם. ויש חולקים.

אמנם, בשו״ע אדה״ז הלואה לא (וראה שם גזילה לד), ביודע שלוה ואינו יודע אם פרע שחייב לציד״ש אע״פ שאינו תובעו כלל. ואף שלא כתב להדיא דמיירי נמי באופן שהמלוה אח״כ אומר גם הוא שמא, נראה שסתם כמהרש״ל והתומים.

ואם ברור לו כמעט בוודאות ששילם פטור גם לציד״ש, ראה עטרת חכמים שבועות מד.

וגם יכול הנתבע לטעון קים לי על החיוב לציד״ש – ראה כנה״ג כה בהגב״י כב. שבו״י כללי קים לי יב. וראה גם חושן שלמה עמאר עה, ט. אהלי שמעון לוי חו״מ ח ,ח. ויען שמואל ס׳ זכרון י ע׳ שיז ואילך.

 

 

#19974