שמעתי שאסור להשאיר את בגד הציצית על הרצפה משום ביזוי, האם זה נכון?

 

כל זמן שהם מונחים באופן מכובד על גבי  רצפה (קרקע מרוצף) נקי׳, שלא במקום הילוך בני אדם, שלא יבאו לידי בזיון, אין בזה קפידא.

 

טעמים ומקורות:

ראה בשו”ע או”ח סי כ”א עם נו”כ. וראה בהגהות מהרש”ם – בש״ס מהדורת וגשל – סוכה מא, ב, שמשם מוכח שאין ביזוי מצוה בהנחת הלולב ע״ג קרקע, ול״ד לציציות הנגררים ע״ג קרקע (שו”ע שם). וקיצר ול״כ לבאר כוונתו. ולכאו׳ אין טעמו לחלק בין ציצית לולב, אלא שר״ל שבהנחה לחוד מותר. וראה כעי״ז בשכנה״ג או״ח כא בהגב״י ג, שכתב לחלק כן לגבי היושב וציציותיו נופלים לארץ. אלא שסיים להחמיר גם בזה. ומ״מ, גם לדבריו י״ל דבהנחה לחוד שאני. וראה בן ציצית הכסת ענף ד בארוכה. ושם כתב להוכיח מזה שהיו יושבים פעם ע”ג קרקע, ובודאי היו הציציות בארץ. וכ״כ להקל בהנחה ע״ג קרקע בגנזי הקודש בסוה״ס בתשובות הגרח״ק צט – ע׳ ער. דעת נוטה ב, תשח.

ואיך שלא יהי׳, בנדו”ד שהמדובר בהנחה לחוד וע”ג רצפה מרוצפת אין להחמיר – ראה גם שכנה״ג שם לחד תי׳ אפילו לענין גרירה כשהוא  ע”ג אבנים, שיש מקום להקל בזה. וראה גם עולת תמיד כא ,ז. וכש”כ ברצפה שלנו דעדיף טפי. ושו״מ שכ״כ בשיח השדה להגרח״ק גיטין נו, א. וכן בדעת נוטה ב ע׳ שעו. אבל ראה וישמע משה ה ע׳ ט. וראה בן ציצית הכסת שם ענף ח בארוכה. ואכ״מ.

 

 

#16818