האם מותר לעשות חזרת הש”ץ אם…

 

שאלה:

אני נמצא בבית חב״ד ויש תפילת שחרית כל בוקר. היום, כשהתחלנו את העמידה של שחרית היו פחות ממנין ורק 3 מתפללים. תוך כדי שמונה עשרה הגיעו אנשים ונהיינו 10.

השאלה היא אם יש אפשרות לעשות חזרת השץ אפילו שלא היה 6 מתפללים ביחד? או אולי שאחד מאלו שלא התפללו יעשה חזרת הש”ץ?

 

מענה:

כדי לומר חזרת הש”ץ, צריך שיהי’ ששה שמתפללים יחד.

אם אין ששה מתפללים – אז אחד שעדיין לא התפלל יכול להתחיל תפלתו בקול ולומר קדושה ולאחר ברכת אתה קדוש להמשיך תפלתו בלחש. וכן אינו אומר קדיש תתקבל.

אבל אם אחר שהתפללו השלשה אנשים התפללו ששה ביחד יכול אחד לחזור התפלה בקול ולומר אחריו קדיש תתקבל.

ראה שוע”ר סי’ סט סעי’ ה וראה שאלה 2397:

If the Minyan has less than 6 that are holding together right before Shmoneh Esrei….

 

 

#4009


Add Comment

Your Email address will not be published