Is there a necessity to have a shul Rabbi?

 

When halachic questions come up, is it enough to ask a seniors community Rabbi, and not have an official Rabbi of the shul?

 

Answer:

It is the correct thing to have a rov.

 

Sources:

ראה שו״ע או״ח נג, כד. אדה״ז שם לא (צבור שצריכים לשכור רב וש”ץ ואין בידם כדי סיפוק שניהם, אם הוא רב מובהק ובקי בהוראה – הוא קודם לש”ץ שתלמוד תורה קודם לכל, ואם לאו – ש”ץ קודם כדי להוציא הרבים ידי חובתן. ובמשנ״ב שם עא: אף שהם עמי הארץ שאינם יודעים לקרוא ולהתפלל ואם לא יהיה להם שליח ציבור יחסר להם על ידי זה מצות התפילה, שלא יהיה להם מי שיוציאם ידי חובתם, בכל זאת זה שיהיה להם רב ומורה צדק שיודיעֵם תורת ה’ ומשפטיה, עדיף מן התפילה). שו״ע יו״ד רנא, יג.

ובמור וקציעה או״ח שם: הדבר פשוט שזהו דוקא בימיהם שהיו צריכים לשליח צבור להוציא את שאינו בקי מה שאין כן עכשיו שהכל בקיאים להתפלל ואין אחד שסומך על תפלת השליח צבור להוציאו בתפלתו, ודאי שעדיף רב מורה הוראה אפילו שאינו גדול כל כך שאי אפשר לקהל בלא רב שלא כולם בקיאים בהלכות, וכל קהל מישראל מוכרחים להיות להם מורה הוראה ורועה צאן קדשים, ואם כן בודאי שהוא קודם, שאפשר לקהל בלי חזן עם קול ערב ואי אפשר בלי מורה הוראה, ואע”פ שאינו גדול הוא קודם, ויפתח בדורו הרי הוא כאביר שבאבירים.

ובביאור הלכה שם: ומזה יראה האדם גודל החיוב על כל עיר לשכור להם רב שיורה להם במצות התורה ומשפטיה איך להתנהג ולא יהיו כעורים המגששים באפילה דאפילו אם עי”ז נדחית לגמרי מצות תפלה אצלם ג”כ החיוב הזה הוא קודם ובפרט אם אנשי העיר יכולין ג”כ להתפלל לעצמן בודאי זה קודם ומזה ימלאו רתת ופחד איזה מהעיירות הנמצאים מחוץ למדינה שאין להם רב ומ”ץ בעירם ועון גדול הוא כמו שביארנו הגם שלוקחין להם שו”ב עכ”ז הלא צריכין לאיש מו”צ שיורה להם דיני שבת ויו”ט והלכות פסח החמורה ודיני טבילת מקוה וכל פרטי הלכות נדה ושאר דיני תורתנו הקדושה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם [אם לא שהשו”ב שלהם הוא למדן גדול ובקי בחדרי התורה ויש לו סמיכה על הוראות מהגדולים המפורסמים דמדינה] וכ”ש שיש ששוכרין להם ש”ץ מפורסם למנגן גדול בעד כמה מאות רו”כ לשנה שינגן להם בקול נעים ובשיעור כזה היו יכולין ליקח להם רב ומ”ץ וגם ש”ץ שיהיה יוכל לעבור לפני התיבה בשבת ויו”ט ור”ה ויוהכ”פ כאשר במדינתינו ובודאי היה מתקבל עבור זה תפלתם למרום משא”כ עתה שהתמנות הש”ץ הוא שלא לש”ש ע”ז נאמר נתנה עלי בקולה ע”כ שנאתיה וסוף דבר הוא שעי”ז הולכת העיר מדחי לדחי שאין להם מורה ומנהיג בדרכי ד’ ובאים עי”ז לידי חילול שבת ויו”ט ואכילת חשש חמץ ח”ו ומי יודע עוד כמה איסורים מחייבי כריתות ח”ו השם ישמרנו מאנשים כאלו׃

ובשו”ת מהריט”ץ: וכל קהל ועדה מישראל שאין ממנים עליהם בשכרחכם גדול בתורה אשר ינהיגם בדרך ישרה, קרוב בעיני לומר שהם עוברים באיסור לא תעשה מהתורה שנאמר ולא תהיה עדת ה’ כצאן אשר אין להם רועה. וכמו שכתב הרמב”ם שצריך להעמיד בכל קהל ועדה מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם שיהיה מוכיח לרבים ומחזירם בתשובה. ובודאי שמלת צריך משמע שכופים עליה, ופשוט.

ובכ״מ שגם אם מיעוט הקהל רוצים בכך כופים ע״ז.

וראה הנסמן בשו״ת יבי״א ז יו״ד יח.

 

#35384


Add Comment

Your Email address will not be published