הפח נִשְׁבָּר או הפח נִשְׁבַּר – הבי”ת פתוחה או קמוצה?

  בקמץ.   מקורות: כ״ה בד׳ סידורי חב״ד ובסידור השל״ה (קונטרס הסידור להגרא״ח ע״ה נאה), וכ״ה בתהלים אהל יוסף יצחק. וכ״ה גם בסידור ר״ש סופר, סידור הרמ״ק, ועוד. וכן כמעט…

Continue Reading