הפח נִשְׁבָּר או הפח נִשְׁבַּר – הבי”ת פתוחה או קמוצה?

 

בקמץ.

 

מקורות:

כ״ה בד׳ סידורי חב״ד ובסידור השל״ה (קונטרס הסידור להגרא״ח ע״ה נאה), וכ״ה בתהלים אהל יוסף יצחק. וכ״ה גם בסידור ר״ש סופר, סידור הרמ״ק, ועוד. וכן כמעט בכל הסידורים הנפוצים. ובביאור לסי׳ ר״ש סופר שם, מפני הרביע שיש לו דין הפסק לפעמים. וכ״ה בנ״ך מקראות גדולות ובריבוי ספרי תהלים. וכן העידו ע״ד מעשה רב בזה – יומן י״ט מנ״א תשכ״ז – תשורה פרידמן מונדשיין ל׳ תשרי תשע״ט ע׳ 50. אבל בסידור תו״א בפתח. וכ״כ בסידור עבודת ישראל. ועוד.

 

 

#17763