מי שעומד בסעודה בר״ח טבת ונמשכה סעודתו עד הלילה במוצאי ראש חודש, והדליק נר חנוכה, האם אומר יעלה ויבוא בברכת המזון?

  תשובה: אומר יעלה ויבוא.   מקורות: ראה בענין זה כאן: https://asktherav.com/24793-i-washed-shabbos-afternoon-then-continued-farbrenging-until-chatzos/ לענין עשאו לילה בתפלת ערבית, או בהבדלה, ומספק גם באמירת ברוך המבדיל אינו אומר רצה בברהמ״ז, עיי״ש. ושם,…

Continue Reading

האם מותר לי להגיד יעלה ויבא (או אתה חוננתנו, משיב הרוח וכו’) בקול קצת חזק להזכיר לאנשים לומר אותם?

  מותר, אבל לא נכון שכל אחד ואחד יעשה כן.   מקורות: ראה צרור החיים לר״ח מטודילו, תלמיד הרשב״א, דיני טעויות בתפלה יג -  ע׳ טו - שהרמב״ן הי׳ אומר…

Continue Reading