האם נשים וקטנים אומרים “שש זכירות” בר”ח לפני מוסף (כמו אנשים), או לאחר גמר התפילה כרגיל?

 

לכאורה מקומו אחרי מוסף כבשבת ויום טוב.

ולהעיר שגם בנוגע לגברים – אין מקור ברור מתי לאמרם בר”ח, אף שכן המנהג אצל כמה וכמה.

 

מקורות:

בס׳ והודעתם לבניך בינעט ו הע׳ קלז וקמב במנהג מהר״א מבעלזא שאמרו אחר שחרית בר״ח. וכ״ה בקובץ פארות א ע׳ תקנד. אבל למנהגו אמר תמיד בתדרש״י (ראה מנהגי בעלזא ע׳ יז). ובמנהגנו, אם הטעם בכדי לומר וללמוד בתפלין דר״ת (ראה היום יום י״ט מנ״א) או בכדי לסומכו לק״ש (ועפמש״כ בקצוה״ש יט בבדה״ש כח דשמא לא כיוון בק״ש), צ״ל לפני מוסף. וכ״ה בהלכות ומנהגי חב״ד (שבגל׳ התקשרות) ועוד. וראה העו״ב שמות תשמ״ג. אבל לאידך לטעם זה גופא ללמוד בתדר״ת, הרי בר״ח המנהג שכל השיעורים לומדים אחרי מוסף – ראה היום יום א טבת. אג״ק אדמו״ר מוהריי״צ טו ע׳ רכו. ספר המנהגים חב״ד ע׳ 36. (וברשימת מאריענבאד תרצ״ד, רשימת היומן ע׳ שלו, שכ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע למד כל השיעורים אחר התפלה בטלית, ונשמט בהיום יום ועוד). וכ״מ קצת בהגהות לסידור רבינו הזקן ע׳ סג, שסמכם אהדדי, סדר הלימודים בד׳ זוגות, כולל שש זכירות, ולימוד השיעורים בר״ח.

 

 

#35987


Add Comment

Your Email address will not be published