ב’ בירורים בנוגע לפרטי מנהגים במוסף דראש חודש

 

שאלה:

א. שמעתי שמועה שהרבי הריי״צ נ״ע הורה שיאמרו בר”ח ‘קוה’ מתפילת שבת שבסידור. האם הדבר נכון?

ב. ועוד שמעתי שבמוסף ר”ח, יש ללבוש את החליפה במוסף, כאילו מונח עליו תפילין, האם זה מנהג חב”ד?

 

מענה:

א. מה ששמעתי – ואיני יודע אם שמועה בדוקה היא – שהתלמידים מאוטוואצק שהתגוררו במאנטרעאל – הרמ״א ע״ה גערליצקי, והרמ״ז ע״ה גרינגלאס – היו נוהגים כך. וטעמם שהם התפללו מעיקרא בנוסח ספרד. ובנוסח ספרד – בשבת אומרים פטום הקטורת בנוסח הקצר (רק עד ״מפני הכבוד״) ובחול ממשיכים ואומרים גם תניא ר׳ נתן וכו׳. והשמועה מספרת, שנמסר להם מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, שלפחות בר״ח יאמרו הנוסח של שבת, היינו בנוסח הקצר כמנהגנו (תמיד). אלא שיש שתפסו כפשוטו. ואולי מחמת ההתקשרות, ״הואיל ונפיק מפומי׳ דרב״, או מפני שהתרגלו לדפדף לאותו דף הסידור.

אמנם יש שסיפר לאחרונה בשם הרמ״א גערליצקי שפעם בר”ח אצל כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע נ”ע אחרי תפילת מוסף, ביקש שיפתחו לו הסידור ל”קוה” של ש”ק, באומרו: דאס איז א פריילעכער קוה!

אלא שלאחרי הבירור אצל בני משפחתו של הנ״ל נראה ששמועה האחרונה בטעות יסודה. הם מעידים שהנ״ל אמר בר״ח קוה של ש״ק, ואף אמר כן לאחרים. אבל לא שמעו כן בשם כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע.

ולהעיר שבסידור אדה״ז לא נדפס כלל קוה ואין כאלקינו בתפלת שבת. אבל נמצא הוא בסידור תורה אור. ובמעשה רב, בהנהגת כ״ק אד״ש, שמענו – ויש תמונה שרואים כן – שדפדף לשל שבת. ובכל אופן, אין הכרח שיש קפידא בדבר.

 

ב. אין בזה מנהג חב”ד רשמי. ראינו אצל הרבי שלתפילת מוסף משאיר הכל כמו בשחרית (כמובן, בלי תפילין). וכנראה מחמת טירחא דציבורא.

[ולהעיר מענין דומה, ברשימת מאריענבאד רצ״ד – רשימת היומן ע׳ שלו, מנהג אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע לומר כל השיעורים אחרי מוסף כשהטלית עדיין עליו. אלא שפרט זה הושמט בהיום יום א׳ טבת].

 

 

#19196