מה עדיף במקום מקוה, בריכה שמכילה יותר מ330 ליטר או מקלחת?

 

עדיף בריכה.

 

מקורות:

מקלחת מועיל לענין טבילת עזרא ולהרבה דעות לא לענין תוספת טהרה.

בריכה הגם שמימיו שאובין הרי שאובה שהמשיכוה כשר לשיטת הרי”ף. וכותב הב”י דגם להשאילתות דר’ אחא דמצריך רוב מי גשמים י”ל דע”פ הרשב”א זהו רק היכא שהיו שאובים ממש בידי אדם אבל אם המים רק עוברים דרך כלי (כמו שהוא במי העיר אצלנו) אפילו אם כל המקוה נעשה כן ה”ה כשר בהמשכה. ולפי זה אם אין הכיור כלי הרי לדעת כמה מהראשונים ה”ז מקוה כשירה גם בלי המשכה ג’ טפחים אחר שיוצאת מהברז.

הרי שבריכה מועיל גם לענין תוספת טהרה לראשונים אלו. ועכ״פ, מועיל יותר ממקלחת.

ראה ב”י יו”ד סי’ רא סעיף ח.

וראה כאן:

האם יש עדיפות בטבילה בנחל שיש בו משום זוחלין על ט’ קבים במקלחת?

Can I take a shower after going to the Mikvah for men?

 

 

#10989