I can’t go to the Mikvah for health reasons, can I go to the Ohel?

 

Send a shaliach.

 

Sources:

וראה גם אג״ק יא אגרת ג׳ תרצג בטעם שאין הולכים בת״ב אפילו מבחוץ: בענין הליכה לבית הקברות הרי אף שנזכרה בספרי הוראה לא ראיתי את כ”ק מו”ח אדמו”ר זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע נוהג כן, אפשר אחד מהטעמים כיון שאי אפשר לטבול ביום זה מקודם לזה במקוה, ועד”ז מצאתי בנימוקי או”ח תקנ”ט להרה”צ ממונקאטש. ומ”ש שם שיש הולכים מבחוץ, גם באופן זה לא ראיתי נוהג כ”ק מו”ח אדמו”ר, ויש לבאר גם זה ע”פ מ”ש בכ”מ שגם ע”י ההבטה וראי’ בבית החיים נעשה איזה קישור ובמילא גם זה יש לקשר עם העדר הטבילה הנ”ל.

אבל להעיר מהמצו״ב הוראה בנוגע לילדים. וכן שמעתי בשעתו מהרה״ג וכו׳ הרא״י שווויי ע״ה מד״א דשכונתנו שמסר שהי׳ בזכרונו שכך היתה ההוראה עבור התלמידים שהגיעו ממונטריאל ליו״ד שבט.

#4647