לכאלה ששותים משקה ‘ג’ינג’ר אייל’ ו’פרסקה’ וכדומה ממשקאות שהם בהכשר ה”או-יו”. האם גם קוקה קולה הוא באותו רמת כשרות או שיש בו בעיה נוספת?

  לדעת הרבה פוסקים, קוקה קולה באותה רמת כשרות כמו שאר המשקאות.   מקורות: בנוגע לקולה הרב לנדא מבני ברק אומר שצריך הכשר מיוחד, עד כמה שידוע לי הבעיה שלו…

Continue Reading

I have a Pareve bowl, and I mixed something that was hot and Pareve in it, but mixed it with a (clean) Milchig spoon, which I doubt has been used in the past 24 hours. (Almost sure it wasnt used in 24 hours) Is my bowl now Milchig? If yes, how do I kasher it?

  The bowl is still Pareve.   Sources: מה שחידש הש"ך בסי' צ"ד ס"ק ט"ו לענין קביעת תשמיש הוא כשהכף הוא בן יומו. וחומרא הוא והבו דלא לוסיף עלה.  …

Continue Reading