סיימתי מסכת ולמדתי גם את סיומו בעת לימודי האם אני עדיין יכול לעשות סיום ברבים כי לכאורה כבר סיימתי אותה

  נכון לעשות מסיבה לגמרה של תורה. אבל אי אפשר לעשות סיום בבשר ויין בתשעת הימים.   מקורות:  בשו״ת מהר״ם מינץ ב, קיט, הובא בש״ך יו״ד רמו, כו: "רב או ראש ישיבה…

Continue Reading

השאלות להלן הם הן בנוגע לגדר ההלכתי של סיום (בנוגע לאכילת בשר סעודת מצוה תענית בכורות וכו’) והן בנוגע למנהג עריכת סיומים בתשעת הימים:

  א. אם נכנס אדם באמצע הסעודה אחרי הסיום, האם נחשב שהשתתף בהסיום?   הדבר שנוי במחלוקת. (המקילין: ראה שו"ת מהר"ם בריסק ח"א סי' קל"ג לענין תענית בכורות, וכ"כ המנח"י ח"ט…

Continue Reading

אנחנו עושים סיום הרמב”ם. האם אפשר להביא בשר ויין? בספר המנהגים כתוב שהרבי הרש”ב לא אכל בפועל בשר ויין בסיום מסכת. השאלה אם סיום הרמב”ם זה שונה?

  מותר.   מקורות: בספר המנהגים מובא שעשה סיום אף שלא היה סועד בבשר. ולא שלא אכל בשר. ונתבאר בשיחת ש״פ דברים תש״מ הטעם. ועד״ז בכ״מ. וראה שיחת ש״פ פינחס תשמ״ה,…

Continue Reading