אנחנו עושים סיום הרמב”ם. האם אפשר להביא בשר ויין?

 

בספר המנהגים כתוב שהרבי הרש”ב לא אכל בפועל בשר ויין בסיום מסכת.

השאלה אם סיום הרמב”ם זה שונה?

 

מענה:

מותר.

 

מקורות: 

בספר המנהגים מובא שעשה סיום אף שלא היה סועד בבשר. ולא שלא אכל בשר. ונתבאר בשיחת ש״פ דברים תש״מ הטעם.

ועד״ז בכ״מ. וראה שיחת ש״פ פינחס תשמ״ה, ובנוגע לסיום ספר (אחד של ה)הרמב״ם. וראה שיחת ש״פ מטו״מ תש״מ. ש״פ מטו״מ תשמ״ג. לקו״ש כג ע׳ 223. כח ע׳ 287 הע׳ 69-72. יח ע׳ 316. כט ע׳ 250. סה״ש תנש״א ב ע׳ 708. ש״פ מטו״מ תשמ״ז בלתי מוגה. ועוד. וראה ההודעה לציבור מתשל״ה – התקשרות שסה. וראה תשורה רבינוביץ סיון תשס״ד ע׳ 17.

כשמסיים דרך לימודו ואינו משייר להדיא – כבנדו״ד –  ודאי שמותר לאכול בשר מדינא.

לענין סיום הרמב״ם – להעיר משו״ת נשאל לדוד או״ח כז. וכן אבן משה א, טז – לגבי ספר אלפס. וראה תולדות קול אריה לג.

 

 

#5039