באם קטן עושה סיום מסכת בבית הכנסת לגדולים, האם יוצאים בזה לענין סיום בתשעת הימים? 

 

כן.

מקורות: ראה שו״ת צפע״נ ב, י. והובא בלקו״ש חכ”ו ע׳ 73 הע׳ 39. וראה גם שם הע׳ 42. וכ״ה ע״פ המבואר שם בלקו״ש בפנים. וראה גם לקו״ש חי״ז ע׳ 238. ושם, בהע׳ 58 מציין גם לצפע״נ הנ״ל. והובא גם בלקו״ש חי״ט ע׳ 38 הע׳ 9.

בצה״ח ד, ק. קובץ מבית לוי ע׳ כז. הנסמן בס׳ בזאת יבוא אהרן ע׳ תנב ואילך. אבל ראה חשוקי חמד בכורות כז, א.

 

וא”כ מה הדין בקשר לאמירת קדיש שלאחריו? 

אחד מהגדולים אומר קדיש.

 

ומכיון דאתינן להכי, מהי דעת כבודו: איזה סוג קדיש אומרים [גם ע”י גדול] הנדפס בסוף המסכת או קדיש דרבנן?

המנהג אצלנו לומר קדיש דרבנן. ראה כאן:

מה מנהגנו בנוגע לסיום מסכת, האם אומרים קדיש?

 

#4974