מה מנהגנו בנוגע לסיום מסכת, האם אומרים קדיש?

 הרי הרבי מעולם לא אמר קדיש בהתוועדויות לאחרי הסיומים. ואם כן אומרים, באיזה נוסח?

 

מענה:

המנהג אצלנו לומר קדיש דרבנן.

וראה ש״ך יו״ד רמו, כז בשם מהרם מינץ קיט (אבל ראה שם במהרם מינץ). ואולי איכא למישמע הכי גם מאג״ק יד ע׳ שעה, את״ל דקאי בסיום מסכתא, כדמשמע מהמשך הענין. וגם היה בתשעה באב בתש״נ – כמדומה – אחרי שהרבי עורר שיאמרו קדיש.

הסברא לומר קדיש הגדול ״בעלמא דהוא עתיד וכו׳״ בסיום מסכת שייך רק לשי׳ הרמב״ם שקדיש שאחר לימוד בכלל הוא קדיש הנ״ל. והאריכו בזה בגליון אורייתא כ. ועוד. אבל ראה פרי צדיק ל״ג בעומר וסיום הש״ס. שו״ת שבה״ל ג, קסה.

 

 

#5046