גברים שנמצאים בבית מלון בשבת בלי נשותיהם חייבים להדליק נרות שבת או שיוצאים ידי חובה בהדלקת נרות נשותיהם בביתם?

  ת. חייבים להדליק בברכה בבית מלון. מקורות: שוע”ר סי’ רסג ס”ט כשאינו אצל אשתו אינו נפטר בברכת אשתו, כשיש לו חדר מיוחד שם במקום שמתארח. מה שכתבו פוסקי זמננו…

Continue Reading