גברים שנמצאים בבית מלון בשבת בלי נשותיהם חייבים להדליק נרות שבת או שיוצאים ידי חובה בהדלקת נרות נשותיהם בביתם?

 

ת. חייבים להדליק בברכה בבית מלון.

מקורות: שוע”ר סי’ רסג ס”ט כשאינו אצל אשתו אינו נפטר בברכת אשתו, כשיש לו חדר מיוחד שם במקום שמתארח.

מה שכתבו פוסקי זמננו (שש”כ פמ”ה ס”ג, תשובות והנהגות ח”ב סי’ קנז ס”ט) הוא לפי שיטת המחבר ס”ו, וראה בביאור הלכה שם ד”ה בחורים, אבל דעת אדה”ז הוא כנ”ל.

ש. כל אחד צריך להדליק או שאחד מדליק בשביל כולם? 

ת. אחד ידליק בשביל כולם

ש. איפה מדליקים בחדר או בחדר אוכל?

ת. יש להדליק במקום שאוכלים.

מקורות: ראה ברכת הבית שער מה סקט”ז, מנורה הטהורה (קני המנורה) סי’ רסג סק”ו.

שוע”ר סי’ רסג ס”א.

 

 

#12330