האם אשה באה”ק מוציאה ידי חובת הדלקת נר שבת את בעלה שנמצא באמריקה

 

מענה:

ניסוח השאלה לא מדוייק. כל אחד חייב בכל מקרה שיהיה לו תאורה – לפחות חשמלי – במקום שהוא נמצא, שזהו מעיקרי מצות נר שבת, שלא יכשל בעץ ואבן. אלא שבנוסף לכך יש גם חובת הגוף להדליק על כל אחד. אפשר לצאת ידי חובת הגוף על ידי כמה אופנים, ותלוי בכמה פרטים: הדלקה לבד, הדלקת האשה בבית שלו מממונו, השתתפות בפרוטה במקום שאתה נמצא, או לצאת מהדלקת המארחת. ואין כאן המקום.

וכעת לשאלה – האם אפשר לצאת ידי חובת הגוף בהדלקת האשה במקום אחר שיש הפרשי שעות.

התשובה היא שאתה לא יוצא בזה ידי חובה. [אם אתה מתארח אצל מישהו לסעודת שבת, ויש לך תאורה בחדר שאתה נמצא – להרבה דעות אפשר לצאת ידי חובת הגוף ע״י הדלקת נרות של המארחת. ומכל מקום מצאנו שרבותינו נשיאנו הידרו להדליק בעצמם ללא ברכה].

 

טעמים ומקורות:

לענין שתי החיובים – ראה שו״ע אדה״ז רסג, ט.

לענין הפרשי שעות – דנו בזה האחרונים, וההכרעה המקובלת שאינו יכול לצאת ידי חובה, שבשעת חיובו כבר כבו הנרות, ובשעת הדלקתה אינו מועיל בשבילו, שההדלקה שלה מתקיימת עוד לפני זמן חובת ההדלקה אצלו, מצד חילוף השעות בין שתי המדינות.

וראה שו״ת בא״מ ה, קיט. אשרי האיש ב, ו, מג. אול״צ ב, יח, ד. מנח״י ז, מו. ודלא כתשוה״נ ב, קנז. וראה הנסמן בהלכה ברורה יוסף רסג בבירור הלכה צג. ובמק״א עודנו בכתובים הארכנו.

למנהג רבותינו נשיאנו – ראה בחוברת הגהות לסידור רבינו הזקן.

לצאת ע״י המארחת אם סמוך על שולחנם – פשטות דעת אדה״ז שם גם בסמוך על שולחנם רק לשבת. והאריכו בזה. וגם אנן בעניותין כתבנו מזה במק״א ובקיצור בקובץ באתרא דרב ב ובהערה 32 שם. ראה כאן.

ואפי׳ כשיש לו חדר מיוחד – סגי בתאורה רגילה שלא יכשל – ראה קו״א א. וממה שציין במוסגר למהרי״ו מוכח דקאי גם בהדלקה שבחדר מיוחד אף שחייב שם בעצם בברכה. וראה תורת שבת יא. אבל ראה שו״ת שבה״ל ג, כד. אלא שבנדו״ד שסמוך על שולחנם, בלא״ה אינו מדליק בחדרו בברכה.

 

 

#6775