If I am in middle of Davening Shmone Esrei and the Kohanim begin doing Birchas Kohanim, do I stop and listen or finish Shmone Esrei?

  Stop and listen.   Sources: ראה אצלנו כאן לענין שמיעת קריה״ת: https://asktherav.com/4268-listening-to-krias-hatorah-in-middle-of-shmeoneh-esrei/ ואף שצידדנו שם להחמיר, מ״מ ליכא בזה משום הפסק לדינא מחמת השמיעה, יעו״ש, אלא שאין להפסיק בחנם…

Continue Reading

אם כבר הפסיק בין תש”י לתש”ר בדבר שמותר להפסיק, האם מותר לו עתה כבר להפסיק לשאר עניות?

  בסידור אדה"ז כתוב שמותר להפסיק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש בעניית דברים שמותר לאמרם בברכות ק"ש. ואח"כ יברך על של ראש. שאלה: אם הפסיק בין של יד…

Continue Reading