האם מותר לאבל לרקוד בפורים או עכ”פ (אם יש חילוק) בשעת הסעודה?

אין לאבל לרקוד וגם בשעת הסעודה. אבל מותר לו לרקוד מעט בביתו ביחיד, אם דרכו כך בכל שנה. אם מדובר באופן שמניעתו מלרקוד תתפרש כאבילות בפרהסיא, כגון במקרה שרגיל לרקוד בפרהסיא בסעודה,…

Continue Reading