Does one need to include fish in their Purim Seuda?

 

While it is a mitzvah to hold the Purim meal in a lavish manner, eating fish specifically isn’t one of the foods required.

Nonetheless, this is the common custom and it’s brought in seforim. See possible explanations below.

 

Sources:

בכללות הענין – ראה בשו”ת מנחת יצחק ח”י סוסי׳ יט בשם הרה”צ משינאווא שבסעודת מצוה בכלל צריך לאכול דגים. ובנוגע לסעודת פורים בפרט – הנה, ל׳ המאירי מגילה ז, ב:  חייב אדם להרבות בשמחה בפורים ובאכילה ובשתי׳ עד שלא יחסר דבר מעל שולחנו. וכל׳ הרמב״ם מגילה ד, טו: סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. (ועדי כדי כך, שבמור וקציעה סוסי׳ תרצה פסק שא״צ לחסר מעט כבכל סעודה משום זכר לחורבן. והובא בשמו בשע״ת תרצה, א. וכ״ה בענף יוסף על עין יעקב מגילה סכ״ו ד״ה חייב. וראה חזו”ע פורים ע׳ קפב). והרי נהגו בסעודות גדולות בכלל בדגים. ופורים לא גרע, ואדרבה – עדיפא מינייהו. ובשו”ת מהרש”ל מח, שסעודת פורים הטילו הנביאים והחכמים על כל ישראל להיותם ימי משתה ושמחה יותר משבתות ויו”ט כו’. וא״כ דיינו שתהא כסעודת שבת בבשר ודגים (ראה שבת קיח, ב. ועוד).

וראה בכתר מלכות (נדפס בס’ עטרת תפארת אות רז) להבא״ח להכין ט”ו מיני מאכל לסעודת פורים, ״ומכלל ט”ו מינים אלו יהיה מאכל מן בשר עוף או בהמה, וגם יהיה עוד בכלל מאכל בשר דגים, והמבין יבין”. וכ״כ כבר בזרע שמשון (אסתר אות יז – ע’ קב) שהמנהג לאכול דגים בסעודת פורים.

והשמועה רווחת, שנוהגים כן לזכר מזל חודש אדר שמזלו דגים. ויש להמתיק שהרי הנס נעשה דוקא בזכות מזל דגים, כמאמרם באסת”ר ז, יא, שאמר המן כשם שהדגים בולעין כך אני בולע אותן, ואמר לו הקב”ה רשע דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין ועכשיו אותו האיש נבלע מן הבולעין. ועוד שמעתי טעם בדבר, שסעודה זו כנגד סעודת לויתן לעת״ל (ראה מחיר יין אסתר ט, יט).

וראיתי למי שכתב מד״ע לרמז, עפמש״כ בספרים שיוה״כ חציו לה’ ופורים חציו לכם, ומה שאא״פ לאכול בעיו״כ – כשיעור ב׳ ימים עבור תשיעי ועשירי – אוכלים בפורים, וכיון שבעיו״כ אין אוכלים דגים המרבים זרע בסעודה המפסקת משלימים בפורים. ומה״ט פורים ל׳ פרה ורבה, ונרמז גם בסוף המגילה בתיבות ״לכל זרעו״. ולאידך, שי״א לאכול דגים בעיו״כ משום עינא פקיחא, והה״נ בפורים שנדדה שנת המלך מלכו של עולם. ואם קבלה היא נקבל והדרשה תידרש.

 

 

#13324