האם מברכים ברכת הטוב והמטיב על יין משובח?

 

פשוט שמברכים, אבל יש בזה כמה וכמה תנאים, כמפורש בפוסקים.

(ראה בשולחן ערוך אדמו״ר הזקן סימן קעה, לוח ברכת הנהנין פרק יא ובסדר ברכת הנהנין פרק יב. ואכ״מ בהשינויים שבהם).

 

 

#4021b