אישה ילדה שבוע שעבר, והתינוק קצת צהוב. היום נפטר אבא שלה אך היא לא תיסע ללויה. עוד לא ידוע מתי הלויה…

  1. מתי תתחיל לשבת שבעה? — מיד. ע״פ אג״ק ו ע׳ קג. וכן נתפשטה ההוראה. והטעמים המבוארים שם שייכים גם לעניננו. ובמק״א - לע״ע אינו מוכן לדפוס - הארכנו.…

Continue Reading