מונח לפניו בירה וקולה, ששניהם שהכל, והקולה חביב יותר. האם יברך על הבירה משום מעלת מין שבעה של שעורים.

  מענה: הקולה קודם. אם שניהם שוים בחביבות, הבירה קודם.   מקורות: החביב קודם כמפורש בט״ז ועוד קפב, א. והתם מיירי בשותה רק אחד מהם. והנה, שקו״ט אם יש דין…

Continue Reading