מי קודם לעליה: אבי הבן או סנדק – האם יש מנהג חב”ד בענין זה?

 

המשך השאלה:

וזהו מה שמצאתי בפוסקים:

דעות המקדימים סנדק לאבי הבן – הלבוש והמגן אברהם סימן רפ”ב (ע”פ מנהגי פוזנא): “הסנדק דוחה לאבי הבן ולמוהל”. אליה רבה סימן קל”ו (ע”פ מנהגי ווילנא): “ואח”כ הסנדק ואח”כ המוהל ואח”כ בעל היולדת”. הערוך השולחן סימן קל”ו (ע”פ תקנת המהר”ל מפראג): “ואח”כ סנדק ואח”כ מוהל ואח”כ אבי הבן”. וכך הובא גם בקיצור שו”ע סי’ ע”ח סעיף י”א.

אולם יש שתלו הדבר במנהג המקום: ראה שערי אפרים שער ב’ סעיף א’: “אבי ילד זכר בשבת שלפני המילה, ויש מקומות שנוהגין שגם המוהל והסנדק הם חיובים, ופה אין נוהגים כן רק מכבדין בהגבהת ספר תורה”. [וכך הובא גם בביאור הלכה סימן קל”ו.]

האמנם מלשונו משמע דמיירי בשבת שלפניו, ולכאו’ אפשר לחלק בסברא (עם כי לא מצאתיה כתובה) בין שבת שלפניו, לברית שבאותו יום, דבשבת שלפניו הרבה פעמים עדיין לא ידוע מי יהי’ הסנדק, וגם אם כבר הזמינו להיות סנדק, אינו בפירסום אצל כל הקהל. משא”כ ביום הברית.

 

תשובה:

לא ידוע לי על שום מנהג חב״ד בנושא.

הן אמנם שבקצות השולחן ספ״ה – ובבדה״ש שם יד – הביא ד״ז, אבל נראה בעליל שהעתיק הכל מדברי השע״א, ללא הדגשה על מנהג אנ״ש מיוחד בנושא. ולאידך, בפתחי עולם ומטעמי השולחן סוסי׳ רפב כתב כבמג״א שסנדק קודם לאבי הבן.

ולמיטב ידיעתי, המנהג בכלל הוא שסנדק קודם לאבי הבן, הן בשבת שלפניו והן ביום המילה. ובהעדר ידיעה להיפך, אזלינן בתר פשטות דברי המג״א ושאר האחרונים.

והאריך בכללות הענין באריכות גדולה בקונטרס הסנדק ואבי הבן מי קודם להרש״ז שי׳ פרידמן.

 

 

#3272