יו״ט שחל בשבת והזכיר בתפלה שבת בחתימת הברכה אבל לא באמצע הברכה – האם יצא?

  נחלקו בזה. ולמעשה, בדיעבד לא יחזור שספק ברכות להקל.   טעמים ומקורות: בשו״ע או״ח תפז, ב: שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעו״י יצא. וברמ״א שם: ואפילו הי׳ שבת אם…

Continue Reading