מחר הבר מצוה של אחי הצעיר והוא בע”ה יעלה לתורה ב-770. אבא שלי לא יכל להגיע. בנוגע לברכת ברוך שפטרני – האם אפשרי לברך באמצעות הטלפון?

  האב אינו צריך להיות נוכח בשעת העלי׳. ויברך ממקומו. אבל, עליו לומר בשינוי קצת ״מעונשו של בני״, או ״בני פלוני״. וכדאי שיהיו עשרה במקומו. אבל אינו מעכב. ואם רוצה…

Continue Reading

האם מברכים שהחיינו על טלית או סירטוק חדש? והאם מברכים ברכת הטוב והמטיב על יין משובח?

  מפורסם מנהגנו שבדרך כלל אין מברכים על בגדים חדשים ואפילו על טלית, כ״א על פרי חדש, אלא אם יש סיבה אחרת המחייבת (ראה לדוגמא שאלה #1533). בנוגע לברכת הטוב…

Continue Reading

Is our Minhag to say or not to say Baruch Hu Uvaruch Shemo by the Birchos Hatorah? What about Birchos Haftarah? If yes, what about when a person is relying on listening to these Brachos for the account of 100 Brachos required daily?

  The custom is to answer Baruch Hu Uvaruch Shemo in all these cases.   Sources: שקו״ט בכ״מ באמירת ב״ה וב״ש בחזרת הש״צ כשיוצא יד״ח ק׳ ברכות, וכן בקריה״ת. ולהעיר…

Continue Reading