מונח לפניו בירה וקולה, ששניהם שהכל, והקולה חביב יותר. האם יברך על הבירה משום מעלת מין שבעה של שעורים.

  מענה: הקולה קודם. אם שניהם שוים בחביבות, הבירה קודם.   מקורות: החביב קודם כמפורש בט״ז ועוד קפב, א. והתם מיירי בשותה רק אחד מהם. והנה, שקו״ט אם יש דין…

Continue Reading

Does one first say a Bracha on Shivas Haminim or Shehechenyanu fruit If both equally wanted?

  Whichever you would like.   Sources: דנו בזה אחרוני זמננו. וראה גם עובר אורח לאדר״ת קעד - ע׳ קצג. וטעמו מחמת שמרובה בברכות.  וכבר העירו דלא אישתמיט להזכיר ד״ז…

Continue Reading