Does one first say a Bracha on Shivas Haminim or Shehechenyanu fruit If both equally wanted?

 

Whichever you would like.

 

Sources:

דנו בזה אחרוני זמננו. וראה גם עובר אורח לאדר״ת קעד – ע׳ קצג. וטעמו מחמת שמרובה בברכות.  וכבר העירו דלא אישתמיט להזכיר ד״ז בפוסקים. אבל כן מצינו בשלחן מלכים בואינו שנדפס מכת״י ריא בתחילתו: מי שהיו לפניו שני פירות שברכותיהם שוות ואחד מהם פרי חדש שצריך לברך עליו שהחיינו, נראה דאותו פרי שמברך עליו שהחיינו הוא חשוב ומברך עליו ופוטר האחר. ומפורש הוא כבר ברשב״ץ ברכות מא, א:  ונראה לי דפירא חדתא דמברכין עליה שהחיינו ראוי להקדימו במקום שהחביב קודם. אלא שלדבריו דינו כחביב בלבד ולא יותר. והרי אנן קייל״ן כט״ז ריא, א, שאיזה שירצה יקדים, וכפס״ד אדה״ז בסדר ברה״נ ט, ח. (ולהעיר מפמ״ג במ״ז א שיקבע לו הלכה כאחד לא פעם כך ופעם כך. וראה מה שהעיר במלבושי מרדכי גלבר ה הע׳ יא בשם שבה״ל).

וי״ל בטעם שלא נזכר להדיא בפוסקים, כיון שבמציאות חביב הוא, וג״ז נכלל בהקדמת החביב. וצ״ל שהוא בגדר חביב לו עתה כדעת הרמב״ם. (אבל לטעם העובר אורח, ה״ז חביבות רוחנית או חביבות מסיבה צדדית. ונחלקו אם ג״ז בגדר חביב. וראה בר אלמוגים כה. שם כב, ו. בירורי ברכות מיר ו, ב. וראה בארוכה גל׳ האוצר פה ופו בהשקו״ט בדיני קדימה לפירות א״י וכדומה). ובשו״ת לב אברהם ל, כתב טעם מחודש להקדים פרי שמברך שהחיינו שלא להפסיק יותר מדאי מהראי׳ לאכילה באכילת פרי אחר. ולדבריו גם עדיף ממעלת חביב. והוא תמוה. ועוד, שברשב״ץ מוכח שדינו רק כחביב ולא יותר. ולא נחית לסברא הנ״ל. ורשב”ץ גופא כתב בשו״ת ג, קיד שנהגו בתשובה שנהגו לברך בשעת האכילה.

ולהעיר מסה״ש תרצ״ה בתחילתו, מרשימת כ״ק אד״ש, בהנהגת כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ שבירך תחילה על פה״ע החשוב ואח״כ על פה״א לשהחיינו. אבל כבר נת׳ דאיזה שירצה יקדים. ובפרט שאפשר שפה״ע הי׳ גם חביב וגם מז׳ מינים. ועוד להעיר, דהתם לא בירך שהחייינו על הפרי, שכבר בירך על קידוש.

וראה שו״ת שרה״מ ו, ד. מלבושי מרדכי גלבר ה הע׳ כ בשם בעל שבה״ל.

 

 

#32877