כשאני אוכל צ’יפס, האם יש עניין לברך על חתיכת צ’יפס גדולה דווקא?

 

כן.

 

מקורות:

אף שמעלת גדול נזכר רק לגבי פת בסי׳ קסח ולא לגבי פירות בסי׳ ריא – ובסדר ברה״נ מזכיר תחילה גדול לגבי פת ומיד בהמשך בדין פירות לא נזכר כלל גדול – אין סיבה לחלק. וכמו שמצינו מעלת שלם לגבי פירות – מג״א ריא, א. ויליף לה מדין פת. וראה בפמ״ג בא״א שם. א״ר שם א. סדר ברה״נ י, ו. ומוכח כן מברכות לט, א בדיני קדימה, ששלם קודם לגדול בבצל (לפירש״י שם). ומינה, שבשניהם שלמים או פרוסות שייך דין קדימה גם בבצל ולא רק בפת. ואדרבה, בפת הרי נאפית בידי אדם משא״כ בפירות, דחשיבא טפי שכך בריאתה. אבל אה״נ, שהה״נ בשאר מאכלים הנעשים בידי אדם כבנדו״ד.

ומצינו שנסתפק בדבר בשו״ת שיח יצחק א יו״ד שפט, בשוחט עוף גדול ותרנגול קטן, אם לברך על העוף הגדול. ובין הדברים הזכיר שלא מצינו הקדמת גדול רק בפת ולא בפירות, ושמא הוא רק לגבי ברכת המוציא שקובע ברכה לעצמו. אלא שבנדון דידי׳ אין הכרח שהקדמת ברכת המצות על עוף גדול חשיבא טפי, שהברכה על השחיטה ולא על האכילה. וילע״ע.

אמנם, כ״ה לכאו׳ בדע״ת למהרש״ם רסי׳ ריא להקדים גדול גם בפירות.

ולהעיר שבתהל״ד קסז, א נסתפק בכף מרק אם עדיף לברך כשהמרק תוך הקערה כדי שתהא גדולה יותר. וטעם הספק שם, שבלח ל״ש חיבור, עיי״ש. ומבואר מתהל״ד דס״ל דאיכא מעלת גדול גם בשאר מאכלים, ורק במשקה נסתפק. (ויל״ע, שמצינו מעלת שלם בחיבור ע״י קיסם, אע״פ שאינה כשלימה גמורה – ראה אדה״ז שסו, י. ויש לחלק. וראה בר אלמוגים כב, ב, שהעיר עליו דלפ״ז יוצא שמאכל תמיד קודם למשקה מחמת מעלת גדול. ומצינו שכתבו שיש לכוס משקה מלא דין קדימה – ראה דולה ומשקה ע׳ קז בשם הגרח״ק. תל תלפיות תשרי תשע״ג ע׳ טז בשם הגריש״א).

ובס׳ וזאת הברכה יג (ע׳ 125) ובספרו ליבון הברכה יח, ג (ע׳ 352) מספקא לי׳ אם הוא רק בפת. ועכ״ז כתב מהיות טוב להחמיר גם בשאר מאכלים. וטעמו להקל שכיון לאו כו״ע ס״ל להקדים גדול דייינו לחוש לכך בפת. וסברא זו צריכה רבה.

 

 

#23426