יו״ט שחל בשבת והזכיר בתפלה שבת בחתימת הברכה אבל לא באמצע הברכה – האם יצא?

  נחלקו בזה. ולמעשה, בדיעבד לא יחזור שספק ברכות להקל.   טעמים ומקורות: בשו״ע או״ח תפז, ב: שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעו״י יצא. וברמ״א שם: ואפילו הי׳ שבת אם…

Continue Reading

תחילת ראי’ בין השמשות (לאחר שקיעה לפני צאת) מתי העונה? יום? או לילה? או שתיהם?

  לילה. ויש מחמירים לפרוש בב׳ העונות. וכדאי להחמיר.   מקורות: תלוי בהבנת הש״ך קפד, יג (ראה חוו״ד שם בביאורים ה. פרד״ר בשפתי חכם יג. ועוד. וראה שאילת משה לד,…

Continue Reading

שאלה: היה לה תפירות שאינם נמסות והלכה לטבול וחשבה שהתפירות שלה הם נמסות, לאחר יומיים מהטבילה התברר לה שהם תפירות שאינם נמסות. האם צריכה לחזור ולטבול?

  תשובה: אם מיירי בתפרים שאינם בולטים מעל העור, יש להתיר לכתחילה, כפי שהביא בשיעורי שבה״ל  קצח, יא ג, והתיר שם בשעת הדחק לחתוך את התפרים עד שיהיה החלק הנכנס בבשר…

Continue Reading

פולמוס הצ׳ולנט – בישול בשבת

  פולמוס הצ׳ולנט - מעשה דרמות:  מעשה שהיה בשכונתינו (רמות פולין ירושלים) בשב"ק האחרונה, התקיימה שבת שבע ברכות באולם ובא המלצר בליל שבת וראה שהניחו את סיר הצולנט על האש הקטנה ואת המרק על האש הגדולה, ולכן…

Continue Reading