האם יכולים להטמין חלות ברדיד כסף בערב שבת ולהניחו בתנור גז שכבר נכבה אבל עדיין חם, האם יש בעיה בזה כי התנור מוסיף הבל בהחלה?

  מותר לעטוף החלה ברדיד כסף ולהניחו בתנור חם מערב שבת. אבל יש אומרים שאסור להטמין החלה בכמה שכבות של רדיד כסף ולהניחו בתנור חם.   מקורות: ראה שוע"ר סי'…

Continue Reading

בהכנסת הס”ת לארון קודש לאחר קריאת התורה, האם עדיף לעבור בין כל המתפללים שיוכלו לנשק הס”ת או שעדיף ללכת (מימין) בדרך הקצרה?

  כשמוליכים הספר תורה מארון הקודש לבימה הולכים בצד ימין אף שהיא דרך ארוכה, וכשחוזרים חוזרים בשמאל, בצד השני. וי״א לילך בדרך הקצרה יותר, וכשחוזרים - בדרך השניה, שבמילא ארוכה…

Continue Reading

האם זה שהקפידו חסידים בטבילת עזרא, הוא רק לגבי תפלה (שמו”ע) או גם לגבי ברכת השחר והמפיל, וקריאת שמע קטנה?

  הרבה הקפידו גם בשאר ברכות. וכל שכן בקריאת שמע קטנה.  כמובן, כל זה כשאפשר. ולא לדחות ח״ו ק״ש בזמנה. או ברכת המפיל.   מענה: ראה המצויין אצלנו כאן במקורות…

Continue Reading

האם מברכים באמצע סעודה על עגבניות, פלפלים מלפפונים וכד’ חתוכים לפרוסות?

  אם אוכלם עם פת - אינו מברך. ואם אוכלם כדי לגרר תאוות האכילה - אינו מברך. ואם אוכלם לתענוג, נחלקו בזה. ולמעשה, המנהג שבכל אופן דינם כדברים הבאים מחמת…

Continue Reading

האם מותר לי להגיד יעלה ויבא (או אתה חוננתנו, משיב הרוח וכו’) בקול קצת חזק להזכיר לאנשים לומר אותם?

  מותר, אבל לא נכון שכל אחד ואחד יעשה כן.   מקורות: ראה צרור החיים לר״ח מטודילו, תלמיד הרשב״א, דיני טעויות בתפלה יג -  ע׳ טו - שהרמב״ן הי׳ אומר…

Continue Reading