האם ילד מתחת לגיל בר מצווה יכול להניח לאנשים תפילין ב’מבצע תפילין’?

  אין בכך שום חשש. והאיש שמניחים לו מברך. אבל צריך ליזהר שאם פותחים תמיד את הקשר של התפלין של יד, שהקטן לא יהדק אותו מחדש. ראה כאן: https://asktherav.com/16086-can-a-boy-who-is-under-bar-mitzvah-make-a-kesher-for-tefillin/   מקורות:…

Continue Reading

מי שאכל עיקר וטפל, ומהעיקר אכל פחות מכזית, ומהטפל בשיעור כזית – מה דינו בנוגע לברכה אחרונה?

  כשהטפל אינו בתערובת עם העיקר, מברך ברכה אחרונה כברכת הטפל.   מקורות: הנה, כמה אופנים אפ״ל בדבר: א. שהטפל חייב בברכת הטפל. ב. שהטפל פטור מברכה לגמרי כהעיקר. ג. שאף שהטפל פטור מברכה…

Continue Reading

מונח לפניו בירה וקולה, ששניהם שהכל, והקולה חביב יותר. האם יברך על הבירה משום מעלת מין שבעה של שעורים.

  מענה: הקולה קודם. אם שניהם שוים בחביבות, הבירה קודם.   מקורות: החביב קודם כמפורש בט״ז ועוד קפב, א. והתם מיירי בשותה רק אחד מהם. והנה, שקו״ט אם יש דין…

Continue Reading

?מהו גדר תואר לחם

  שאלה: מתחבט הנני מאד בגדר תואר לחם. האם אפשר להגדיר בדיוק מהו גדר תואר לחם.   מענה: הארכנו בזה קצת ב12872. וראה גם 22249. 1434. https://asktherav.com/12872-can-mezonos-wraps-be-considered-mezonos-also-for-a-baal-nefesh/ https://asktherav.com/22249-hebrew-bracha-on-burekas/ https://asktherav.com/1434-is-lasagna-considered-pas-bread/   והנה, העדר…

Continue Reading