אם כבר הפסיק בין תש”י לתש”ר בדבר שמותר להפסיק, האם מותר לו עתה כבר להפסיק לשאר עניות?

  בסידור אדה"ז כתוב שמותר להפסיק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש בעניית דברים שמותר לאמרם בברכות ק"ש. ואח"כ יברך על של ראש. שאלה: אם הפסיק בין של יד…

Continue Reading

ילמדנו רבינו, בענין “חייב אדם לומר בלשון רבו”, מה הם גדרי החיוב (לא רק ע”פ מדת חסידות וכדו’) בהלכה בפו”מ?

  האם רק בלימוד (כהמובן בפשטות ממתני') ובתפילה (ראה אג"ק חי"ג ד'תקב), או גם בעניני חול וכו'?   תשובה: לא הובא ברמב״ם ברי״ף ובשו״ע וכו׳ וגם לא נזכר בפוסקים. ואינו…

Continue Reading

בדין חזקת משיח

  שאלה: ילמדנו רבינו, האם ישנו חיוב ע"פ הלכה (ולא רק ע"פ פנימיות הענינים - שזה מוסיף חיות וכו') לקבל מלכותו של מי שהוא חזקת משיח? ובאם כן במה מתבטא…

Continue Reading

שאלה: אנו קבוצה של תלמידים מחו”ל, שנמצאים כעת באה”ק. האם עלינו לשמור על יום טוב שני? ובאם כן, האם עלינו לעשות כך בצינעא או שניתן לעשות מנין ובפרהסיא?

  תשובה: לפענ״ד פשוט וברור ללא כל ספק שעליהם לשמור שני ימים. ומותר להם לקבוע מנין בציבור בפרהסיא. וכן גם לענין מלאכה אין צורך להחמיר לא להתראות בפניהם שאינו עושה…

Continue Reading