האם מותר להשתמש באבקת עצם להשתלת שיניים? האבקה עשויה מהאדם ומטרתה היא בכדי שהעצם של האדם תגדל, ואחרי זה הגוף דוחה את האבקה הזו.

  מותר. ראה הלכה יומית אות תנז ובמקורות ועיונים שם. אמנם, שמתי לב ששם משפחתך הוא כהן. בהנחה שאתה באמת כהן, יש כאן שאילה נוספת אם האבקה מטמאת במגע משא…

Continue Reading

האם יש חיוב לתת צדקה לאדם שידוע שיש לו לחם לאכול ובגד ללבוש וכו’ ואוסף צדקה להנאתו לתענוגי עולם הזה ואולי גם לתענוגות ולאיסורים שהם היפך השולחן ערוך?

  בענין שיש לו כבר ביגוד ואוכל וכו'. הנה להוי ידוע שעני רשאי לקבל צדקה עד שיהיה לו קרן שיתפרנס הוא בני ביתו מהרויח (שו"ע יורה דעה סימן רנ"ג סעיף…

Continue Reading

באם יהודי טילטל בשבת דרך חצירות, האם מותר ליהנות מזה, והאם יש הבדל בין מי שטלטלו עבורו או מישהו אחר?

  בכלל, איסור דרבנן שנעשה על ידי ישראל במזיד אסור לכל ישראל להנות, ובמוצ"ש מותר מיד. ואם נעשה בשוגג (שלא ידע שאסור לטלטל בשבת) אז מותר לכל ישראל ליהנות מזה…

Continue Reading

שו”ע מסביר כ”ק אדה”ז למה לא להתחיל חזרת שמו”ע עם הש”ץ חוץ אם אין ברירה, היות שיצטרכו להגיד “נקדישך” ביחד עם הש”ץ. אבל לדידן שבין כך אומרים תמיד נקדישך, איך פוסקים לפועל?

  כ״כ כדבריו במסגרת השולחן. אבל שמועה רווחת בשם כ״ק אד״ש - ונדפס בקובצי ההערות- לעשות כבשו״ע. וכ״ה בשיחות קודש קודם הנשיאות ע׳ 182. אלא שצע״ג אם השמועה מדוייקת.  …

Continue Reading

השאלות להלן הם הן בנוגע לגדר ההלכתי של סיום (בנוגע לאכילת בשר סעודת מצוה תענית בכורות וכו’) והן בנוגע למנהג עריכת סיומים בתשעת הימים:

  א. אם נכנס אדם באמצע הסעודה אחרי הסיום, האם נחשב שהשתתף בהסיום?   הדבר שנוי במחלוקת. (המקילין: ראה שו"ת מהר"ם בריסק ח"א סי' קל"ג לענין תענית בכורות, וכ"כ המנח"י ח"ט…

Continue Reading

יש לנו מקוה ואנשים באים ומשתמשים במגבות של המקוה, האם מותר לכבס את המגבות שיהיו נקיים ליום הבא?

  מותר.   מקור: ראה שו״ת שלמת חיים שי-יא. הליכות שלמה בין המצרים יד בהע׳ 42. קובץ פסקי הלכות (קמינצקי) יא, כה (ע׳ קנה). ועוד. וכ״ה בכ״מ לענין אורחים, בתי מלון…

Continue Reading

אנחנו עושים סיום הרמב”ם. האם אפשר להביא בשר ויין? בספר המנהגים כתוב שהרבי הרש”ב לא אכל בפועל בשר ויין בסיום מסכת. השאלה אם סיום הרמב”ם זה שונה?

  מותר.   מקורות: בספר המנהגים מובא שעשה סיום אף שלא היה סועד בבשר. ולא שלא אכל בשר. ונתבאר בשיחת ש״פ דברים תש״מ הטעם. ועד״ז בכ״מ. וראה שיחת ש״פ פינחס תשמ״ה,…

Continue Reading

לכאלה ששותים משקה ‘ג’ינג’ר אייל’ ו’פרסקה’ וכדומה ממשקאות שהם בהכשר ה”או-יו”. האם גם קוקה קולה הוא באותו רמת כשרות או שיש בו בעיה נוספת?

  לדעת הרבה פוסקים, קוקה קולה באותה רמת כשרות כמו שאר המשקאות.   מקורות: בנוגע לקולה הרב לנדא מבני ברק אומר שצריך הכשר מיוחד, עד כמה שידוע לי הבעיה שלו…

Continue Reading