האם מותר לעשות ‘נפילת אפיים’ מול ספר תורה (כשהוא מחוץ לארון קודש או כשהוא פתוח לקריאה וכיו”ב)?

  מותר לעשות נפילת אפים, כל עוד ואינו יושב בשעה שהס"ת יוצא או נכנס לארון אלא כשהוא מונח על הבימה, כי אין חיוב מעיקר הדין לעמוד בשעת קריאת התורה או…

Continue Reading

האם עדיף לקרוא שנים מקרא בע״ש אף שאצטרך להפסיק כמה פעמים באמצע, או לקרוא בשבת ברציפות ללא הפסקה?

  מענה: עדיף לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום ללא הפסק, ובתנאי שהוא קודם שיאכל בשבת שחרית. אמנם, אם הוא כבר אחרי סעודת שבת שחרית, עדיף לקרוא לפני זה אף שיהיו…

Continue Reading

האם מותר לקנות מצוות בס”ת של הרבי מכספי מעשר? במיוחד שסתם מצוה אפשר לקבל בחינם ב770, ורק בהידור מצוה ס”ת ומנין מיוחד עולה כסף רב.

  מותר לקנות עליות בבית הכנסת מדמי מעשר כספים, ובתנאי שכך הי' בדעתו בעת קניית המצוה.   מקורות: ראה ש''ך יו''ד סי' רמט ס''ק ג. ובבאר הגולה שם שאינו חולק…

Continue Reading

אם כבר הפסיק בין תש”י לתש”ר בדבר שמותר להפסיק, האם מותר לו עתה כבר להפסיק לשאר עניות?

  בסידור אדה"ז כתוב שמותר להפסיק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש בעניית דברים שמותר לאמרם בברכות ק"ש. ואח"כ יברך על של ראש. שאלה: אם הפסיק בין של יד…

Continue Reading

ילמדנו רבינו, בענין “חייב אדם לומר בלשון רבו”, מה הם גדרי החיוב (לא רק ע”פ מדת חסידות וכדו’) בהלכה בפו”מ?

  האם רק בלימוד (כהמובן בפשטות ממתני') ובתפילה (ראה אג"ק חי"ג ד'תקב), או גם בעניני חול וכו'?   תשובה: לא הובא ברמב״ם ברי״ף ובשו״ע וכו׳ וגם לא נזכר בפוסקים. ואינו…

Continue Reading