שאלה: לפי הטעם שהאיסור בקידוש לבנה בשבת משום רקידה, והאיסור הוא אפילו רקידה בלא הרמת רגלים. מדוע העולם רוקדים בשבת שבע ברכות וכדומה?

  מענה: אינו דומה.   מקורות: הנה כטעם הנ״ל לגבי קידוש לבנה, כ״ה במשנ״ב תכו בשעה״צ יב. וקשה לומר שזהו הטעם להמנהג, שהרי בראשונים וקדמונים הובאו טעמים אחרים לגמרי. וטעם…

Continue Reading

מה הדין אם הבעל קריאה טעה וקרא במגילה ב’אמרם תחת כ’אמרם, או קרא ב’פניהם תחת ל’פניהם?

  אינו צריך לחזור ולקרות המגילה עוד הפעם. אבל אם לא גמר הפסוק נכון לחזור ולקרוא כדבעי.   מקורות: ראה בשו״ע או״ח סי׳ תר״צ סעי׳ ט״ו ובמג״א ס״ק ט״ז. ובמקו״ח להחו״י שם שצ״ע אם יצא בשינוי קרי וכתיב והביא…

Continue Reading

שאלה: אישה שכחה לסרוק שערות בערב שבת וליל טבילה חל בליל שבת האם מותר ע”י גוי?

  מענה: מותר. ונכון לומר לגוי לסרוק בנחת ולא להשיר נימין מדולדלים. ומה שהגוי יעשה עושה על דעת עצמו.   מקורות: נחלקו בזה. ובהקדם שבנוגע נטילת צפרניים ע״י גוי, נחלקו…

Continue Reading

שאלה: מדוע בכל רמ”ת לא מקילים משום ספק ספיקא, ספק צדדים, ספק אולי הגיע הדם מהבעל, כמו שמצינו במ”ר בסימן קצ”א ואז אולי תהיה מותרת לגמרי אף לגבי ז”נ?

  תשובה: אולי י״ל דהוי ס״ס בתרי גופי. ומהני רק להדעות שהיא איסור דרבנן ובדרבנן מקילים בתרי גופי. (ולכן לא תיקשי מספל, התם הוא דרבנן לכו״ע ובדרבנן להרבה דעות מקילים בתרי…

Continue Reading

נשאלתי במי שבטעות העביר הפרשה שמו״ת ושכח לומר ברכת התורה לפני׳, ונפשו בשאלתו אם צריך להעביר הסדרה עוד פעם?

  תשובה: לא.   מקורות: הנה, בכלל במי שלמד ללא ברכה״ת, חקרוה שרים אם קיים מצות ת״ת - ראה שו״ת דבר אברהם א, טז בשם הגרא״ו שהברכה מעכבת המצוה, וע״פ…

Continue Reading

האם מותר לאשה להסיר לק מציפורניה בשבת, אם שכחה להסיר מע”ש ויש לה טבילה בליל שבת?

  מענה: אף שמעיקר הדין מותר להסיר הלכה של הצפרניים, למעשה נהגו לחשוש שלא להסיר לפני טבילה, כשהצבע מושלם ואינו חוצץ. כשהצבע פגום - עדיף להסיר ע״י גויה. וכשאי אפשר…

Continue Reading

ידוע חידושו של המשנ”ב להקפיד לומר ויכולו בשנים מדין עדות. האם יש בירור ומקור לענין מנהג חב”ד בזה?

  למעשה, המנהג הפשוט שאין מקפידים לומר ויכולו עם אדם נוסף, אלא נוהגים שאומרים זאת בעמידה.   מקורות: ע"פ דברי אדה"ז בקו"א סי' רסח כפשטות דברי המ”א (סק”י שם) שביחיד שייך…

Continue Reading