מונח לפניו בירה וקולה, ששניהם שהכל, והקולה חביב יותר. האם יברך על הבירה משום מעלת מין שבעה של שעורים.

  מענה: הקולה קודם. אם שניהם שוים בחביבות, הבירה קודם.   מקורות: החביב קודם כמפורש בט״ז ועוד קפב, א. והתם מיירי בשותה רק אחד מהם. והנה, שקו״ט אם יש דין…

Continue Reading

?מהו גדר תואר לחם

  שאלה: מתחבט הנני מאד בגדר תואר לחם. האם אפשר להגדיר בדיוק מהו גדר תואר לחם.   מענה: הארכנו בזה קצת ב12872. וראה גם 22249. 1434. https://asktherav.com/12872-can-mezonos-wraps-be-considered-mezonos-also-for-a-baal-nefesh/ https://asktherav.com/22249-hebrew-bracha-on-burekas/ https://asktherav.com/1434-is-lasagna-considered-pas-bread/   והנה, העדר…

Continue Reading

בדברי הפלא יועץ שיברח אדם מהיות שדכן ואפשר לעולם שיתקים על ידי אחרים שיהיו שדכנים.

  שאלה: שדכן שרואה שליחות להקים בתים בישראל ואינו נוטל תשלום [לשם שמים] הראו לו שבספר "פלא יועץ" ערך "יועץ" כתב שלא לעסוק בשידוכים. אמנם ידוע שכמה מגדולי ישראל היו…

Continue Reading