האם אפשר לעשות קידוש ולתת לילד לשתות במקומי? אם כן כמה הוא צריך לשתות?

  לכתחילה ישתה בעצמו את הקידוש. ובאם אינו רוצה לשתות ישמע קידוש מאחר. כשמטעמי בריאות או נדר וכדומה אא״פ לו לשתות, ואין מי שיקדש בשבילו, עדיף להביא את הקידוש לשתות…

Continue Reading

האם מותר להתפלל וללמוד עם בגדים שמלוכלכים בזרע, אם אין לי זמן ללכת למקוה ולהחליף בגדים?

  לפי ההלכה היבישה מותר. אבל ממדת חסידות יש להחליף הבגד - שו״ע אדה״ז עו, ד. על בשרו - עליו לרחוץ המקום אם נתייבשה לפני התפלה. אבל אם לחה היא…

Continue Reading

What Broches will we have to say when Moshiach will come?

  Upon hearing of Moshiach’s arrival: ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם גואל ישראל. Baruch atah A-donay, Elo-heinu Melech Ha’Olam Goel Yisrael. ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והיגיענו לזמן הזה. Baruch atah A-donay, Elo-heinu Melech Ha’Olam shehecheeyanu v'kiyimanu vihigiyanu lizman hazeh.   When the…

Continue Reading

בעידן נגיף הקורונה, יש הרבה שמועות על אמצעי הגנה בדמות של ויטמינים שונים וכן לגרגר חומץ ומי לימון וכדו׳. האם זה מותר לעשות בשבת? 

  להגנה מותר.   מקורות: ה״ז דומה לוויטמינים שהאג"מ או"ח ג, נד, וציץ אליעזר יד, נ, ועוד מתירים אם לוקחים אותם רק להגנה ולא להתחזק (ודלא כשש"כ לד הע׳ פה…

Continue Reading