אם נזדמן לי בשבת קודש רק חלה אחת שלימה, מה יותר עדיף, לברך על השלימה או לשבור השלימה לשנים כדי לקיים לחם משנה?

  לברך על השלימה. ויצרף פת הבאה בכיסנין או פרוסה נוספת.   מקורות: פשוט ששלימות מעיקר הדין הוא ג״כ. והחיוב לבצוע על ״ככרות״ דוקא ולא פרוסות. ורק בפסח נחלקו אם…

Continue Reading