האם מותר בשבת להטמין קדרה שחומה פחות מיד סולדת, (אבל עדיין לא צוננת) במגבת וכדומה, ולשים על גבי קדרה חמה שאינה על גבי האש?

  לא.   מקורות: ראה מג״א רנז, יד בדא״פ. ובשוע״ר שם ט הב״ד במוסגר. ומשמע דמספקא לי׳, כדרכו בקודש בכגון דא שכל ספק הכניס בחצע״ג. וכן הביא במשנ״ב בשעה״צ כט…

Continue Reading

האם יכולים להטמין חלות ברדיד כסף בערב שבת ולהניחו בתנור גז שכבר נכבה אבל עדיין חם, האם יש בעיה בזה כי התנור מוסיף הבל בהחלה?

  מותר לעטוף החלה ברדיד כסף ולהניחו בתנור חם מערב שבת. אבל יש אומרים שאסור להטמין החלה בכמה שכבות של רדיד כסף ולהניחו בתנור חם.   מקורות: ראה שוע"ר סי'…

Continue Reading