האם יכולים להטמין חלות ברדיד כסף בערב שבת ולהניחו בתנור גז שכבר נכבה אבל עדיין חם, האם יש בעיה בזה כי התנור מוסיף הבל בהחלה?

 

מותר לעטוף החלה ברדיד כסף ולהניחו בתנור חם מערב שבת. אבל יש אומרים שאסור להטמין החלה בכמה שכבות של רדיד כסף ולהניחו בתנור חם.

 

מקורות:

ראה שוע”ר סי’ רנז שאינו בגדר דבר המוסיף הבל שכל זמן מתקררת והולכת. אבל יש אומרים שמהמהדו”ב לסי’ רנט עולה שגם זה הוא בגדר דבר המוסיף הבל – ראה נמוקי שבת ע’ קעז. כנישתא דבי רב ע’ תלא.

 

#22616