מה הדין אם הבעל קריאה טעה וקרא במגילה ב’אמרם תחת כ’אמרם, או קרא ב’פניהם תחת ל’פניהם?

  אינו צריך לחזור ולקרות המגילה עוד הפעם. אבל אם לא גמר הפסוק נכון לחזור ולקרוא כדבעי.   מקורות: ראה בשו״ע או״ח סי׳ תר״צ סעי׳ ט״ו ובמג״א ס״ק ט״ז. ובמקו״ח להחו״י שם שצ״ע אם יצא בשינוי קרי וכתיב והביא…

Continue Reading