מי שלא הספיק להדליק נר חנוכה לפני עלות השחר, האם נכון שידליק לאחר עלות השחר בלא ברכה?

  לא.    מקורות: סתימת כל הפוסקים שזמן הדלקה רק עד עלות השחר, ותו לא.  והשואל ציין בשאלתו שראה במשנ״ב הוצאת תפארת סי׳ תערב הע׳ 20, בשם בעל יבי״א, להדליק…

Continue Reading