אם אכלתי פחות מד’ ביצים מפת הבא בכיסנין ואני שבע מזה, ואין לי עוד פת לברך עליו המוציא, האם עלי לברך ברכת המזון או רק מעין ג’?

  מעין ג׳.   טעמים ומקורות: ראה שו״ע אדה״ז סי׳ קנ״ח ס״ח: ״אפילו אם אכל ושבע מהם שנתחייב לברך אחריהם מן התורה, דיו בברכה אחת מעין ג׳ של תורה, אלא…

Continue Reading